WERKEN AAN PREVENTIE, RESTAURATIE EN ONTWIKKELING

OVER KRUSADA

Al 20 jaar is stichting Krusada actief op Bonaire om individuen en families, persoonlijke sociale problematiek te helpen overwinnen en op een goede manier terug te keren in de gemeenschap.

Ons team, bestaande uit zo’n 20 medewerkers, is competent en inspireert mensen. Zij leren en coachen verslaafden, gevangenen, ex-gevangenen, jong volwassenen, lichamelijk beperkten en psychisch zwakkeren. Zij ontwikkelen vaardigheden die hen later in hun levens verder helpen.

Belangrijke onderwerpen zijn het structureren van hun dag, zelfstandig leven, werk, financieel beheer, en het belangrijkst van alles, vinden van de zin van het leven.

Bonaire heeft te kampen met veel complexe sociale problematiek, wat bijvoorbeeld resulteert in volle gevangenissen. Ongeveer 10% van alle families op Bonaire kampt met verslaving. Krusada werkt samen met ketenpartners op en buiten Bonaire.

Midden in Antriol (een wijk met een grote verslavingsproblematiek) is de WalkIn gevestigd. De WalkIn is een inloophuis waar basiszorg wordt geboden aan mensen die op straat leven op Bonaire.

Op grote afstand van het centrum van Bonaire heeft Krusada een terrein van ca. 4,5 hectare.
Op dit terrein is de begeleiding voor (ex-)verslaafden; (ex-)gedetineerden; kansjongeren en sociaal of lichamelijk zwakkeren gevestigd. Daarnaast beschikt Krusada over grote werkprojecten (waaronder metaal, hout en groen). Deze projectplaatsen worden gebruikt voor leer-werktrajecten en arbeidstraining. Krusada beschikt over woningen die zijn bedoeld voor gasten (cliënten) die verdere stabiliteit nodig hebben, voordat zij definitief terugkeren in de gemeenschap.

Junny Josephina
Director, Fundashon Krusada

ONZE VISIE

Fundashon Krusada is een duurzaam maatschappelijk ondernemende organisatie gericht op de hoop voor de gemeenschap in Caribisch Nederland.

Een plaats waar kwalitatief gewerkt wordt aan professionele begeleiding naar restauratie, preventie en ontwikkeling voor personen die een uitdaging ervaren, om een connectie te maken met de gemeenschap en een plaats waar nieuwe kansen worden geboden in het leven.

ONZE MISSIE

Er wordt door Krusada gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Het helpen/begeleiden van elke cliënt die bij Krusada komt is maatwerk, gericht op hun behoefte.

Personeel van Krusada streeft er naar een voorbeeld te zijn voor onze cliënten door middel van ons leven, gebaseerd op Bijbelse normen en waarden.

Krusada streeft naar maximale kwaliteit, efficiëntie en productiviteit van zowel de individuele doelgroepen als de organisatie of delen van de organisatie.

Het welzijn en de veiligheid van de doelgroepen & medewerkers, als ook het welslagen van de organisatie, veronderstellen een optimaal functioneren van alle personen binnen Krusada en binnen alle lagen van de organisatie.

ONZE STRATEGIE

Cliënt centraal gericht werken door:

Uitgebreide en gevarieerde arbeidsplaatsen te bieden.
Investeren in een nauwe samenwerking (keten) partners en
overheidsorganisaties voor optimale begeleiding.
Cliënten zo veel mogelijk zelf laten aangeven aan welke werkplekken zij de voorkeur geven.

Door de cliënt op eerste plaats te zetten en een hoge standaard van veiligheid en profesionalisme hoog te houden. Elke medewerker moet een inspiratie en voorbeeld zijn, samenwerkend in eenheid met elkaar.

Dagbesteding en woonvoorziening te bieden waar cliënten kunnen herstellen en resocialiseren.

Begeleidingstrajecten bieden waardoor cliënten hun doelen kunnen behalen.

Een dagelijks structuur bieden waardoor cliënten de benodigde stabiliteit kunnen behalen in hun leven.

Een beschutte werkplek bieden waar cliënten zich naar hun capaciteit kunnen ontplooien.

ONZE OVERTUIGING

We zijn overtuigd dat:
elke persoon waardevol is
elke persoon een doel heeft in het leven
elke persoon waardig is om geholpen te worden en nog een kans in het leven verdient
elke persoon recht heeft op degelijke hulp en waardig dient te worden behandeld.

Onze fundamentele waarden zijn, wij:
zijn integer
zijn flexibel
werken met liefde
respecteren elkaar
werken met excellentie
tonen geduld in ons werk
doen ons werk in eenvoud
zijn een team en werken in eenheid
zijn een voorbeeld in alles wat we doen
gebruiken ervaring om vooruit te komen
werken samen voor het welzijn van elke cliënt door middel van preventie, herstel en ontwikkeling.

Onze Afdelingen:

RefugioTabitha (vrouwenopvang):

is een beschutte leef omgeving die een tijdelijke/crisis opvangmogelijkheid aan vrouwen met of zonder kinderen biedt, met begeleiding op maat. Waar vrouwen met of zonder kinderen hulp krijgen in tijd van Crisis. Een beschutte plek waar ze zich veilig kunnen voelen, tot rust kunnen komen en kunnen herstellen. Een plek waarbij er samenwerking is met ketenorganisaties.

Adelanto:

is een beschutte leef omgeving waar ex-gedetineerden herstel en begeleiding kunnen ontvangen op 4 leefgebieden; wonen, werk, relatie en zingeving. Adelanto richt zich op resocialisatie binnen de maatschappij van Bonaire. Doelstelling is dat de deelnemer aan het einde van zijn traject uitstroomt. Hij heeft werk, hij heeft een huis, hij heeft beschermende relaties om zich heen en heeft zicht op zijn levensdoel(en). Dit alles om recidive te voorkomen.

Warda mi rin:

is een beschutte werkplaats waar mensen met een mentale of fysieke beperking onder begeleiding kunnen werken. Krusada biedt de doelgroep een beschutte werk- en leeromgeving voor het aanleren van competenties en vaardigheden en het hebben van perspectief, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van ieder individu.

Dagbesteding:

is een beschutte plaats voor verslaafden, ex-verslaafden, gepensioneerden, daklozen, mensen die eenzaam zijn, mensen die een lichamelijke beperking hebben, waar zij actief kunnen zijn onder begeleiding. Het doel van de dagbesteding is onder meer het werken aan arbeidsritme, structuur, regelmaat en sociale contacten. Belangrijk is het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Natuurlijk valt onze Krusada Green ook hier onder, waar organische groente geproduceerd wordt.

NuNka mAs!

In samenwerking met SRCN (Stichting Reclassering Caribisch Nederland) vangen we ook cliënten op die een werkstraf moeten doen.
Ze komen bij Krusada om hun werkstraf af te ronden en zo een positieve bijdrage aan de gemeenschap te leveren.
Maar bij Krusada laten we dit moment niet zomaar passeren, want op dit moment gebruiken we de taakstraf ook om ‘’de mens’’ te herstellen en te helpen om recidive te voorkomen en om een positieve invloed in de gemeenschap te zijn.
Door onder anderen een positieve gesprek met de gestrafte tijdens het werken proberen we hun te helpen tot een reflectie moment te komen, om zo recidive te voorkomen. Ze worden geconfronteerd met de harde realiteit van hun situatie en hierin proberen we hen te begeleiden om nooit meer in deze situatie terecht te komen. NuNkA mAs!(nooit meer) is de naam die gegeven werd aan de deze project door de gestraften.
We krijgen ook jongvolwassenen en jeugd die een werkstraf moeten uitvoeren.
We koppelen hierbij graag een volwassene met werkervaring aan een jeugd of jongvolwassene. Het is mooi om te zien dat het in zo’n geval heel natuurlijk wordt dat de oudere, de jongvolwassen of jeugd gaat leren, coachen en aansturen.
Het mooie hiervan is dat de jongvolwassene luistert.
Waar en wanneer mogelijk, proberen we de deze structuur te implementeren.
De begeleider die aanwezig is houdt natuurlijk toezicht.

Speransa:

is een beschutte crisis leefplek waar mensen die zelfstandig kunnen wonen tijdelijk kunnen verblijven. Deze plek gebruiken we ook voor mannen en jongeren, wanneer een moeder niet geschikt is voor Refugio Tabitha kan ze alsnog hier terecht. We gebruiken Speransa ook als doorstroming voor onze andere leefprojecten. Als een cliënt aan het eind van zijn traject nog geen verblijfsplek heeft, bieden wij met Speransa een tijdelijk alternatief tegen een laag bedrag. Mensen die hier komen hebben geen onderdak of hebben tijdelijk hulp nodig om op eigen benen te staan. Hier krijgen ze geen begeleiding, het is puur een beschutte crisis leefplek waar ze tijdelijk veilig kunnen verblijven.

Komienso:

JICN resocialisatie activering

In samenwerking met JICN (Justitiële Inrichting Caribisch Nederland) hebben we een arbeidsactiveringstraject.
Hierbij komen lichtgedetineerden die in hun laatste detentiefase zitten bij ons om een arbeidsactiveringstraject te volgen. In dit traject worden ze gecoacht en begeleid om aan een vakmanschap te werken, onder supervisie van een bewaker/begeleider van JICN.
Hier kunnen ze onder andere als houtbewerker, lasser en als automonteur te werk gaan.
Er worden goederen van pallethout gemaakt en verkocht, grote puinbakken worden gerestaureerd en gelast en auto’s worden gerepareerd.
Dit is de eerste fase om hen te helpen en begeleiden bij een succesvolle re-integratie. Op deze manier wennen ze stap voor stap aan de samenleving en wordt het makkelijker om Adelanto in te gaan en verder te werken aan hun resocialisatie.
Dit alles wederom om recidive te voorkomen.

WalkIn:

is een beschutte plek waar gewerkt wordt aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de cliënten. Door hen de basis levensbehoeftes en aanpassingen in hun levensstijl te bieden, kunnen we hen van de straat af houden om zo overlast en criminaliteit in de wijken te voorkomen. Bij de Walk-In zijn ze welkom voor ontbijt en lunch en er zijn bedden om uit te rusten. De cliënten kunnen gebruik maken van douches en schone kleding. Ook krijgen ze sociale hulp van MHC (Mental Health Caribbean). Ze kunnen deelnemen aan activiteiten die voor hen georganiseerd worden. Als cliënten het wensen kunnen ze ook begeleid worden om van hun verslaving af te komen en zo eerste stap te zetten naar een gezondere levensstijl.

NEEM CONTACT OP

VOOR MEER INFORMATIE

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

Centrum
Kaminda Lagun 191
+599 7172233
info@krusada.nl

WalkIn
Antriol Kaya Jakupeper 2
+599 7176404
walkin@krusada.nl

Directie
Dhr. Junny Josephina

Kaminda Lagun 191
+599 7176404
j.josephina@krusada.nl

Vacatures:

Vacature Begeleider Vrouwenopvang Refugio

Medewerker Human Resources (HR)

Vacature Medewerker Groententeelt Sociale werkplaats Warda Mi Rin

Vacature Senior Administrateur

BOLETIN HKZ-certificaat:

Hierbij hebben wij het genoegen u mede te delen dat Krusada op 13 maart 2023 het
certificaat Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) heeft behaald.
In december 2022 en februari 2023 zijn door het geaccrediteerde certificatie-bedrijf LRQA,
gevestigd in Rotterdam Nederland, audits uitgevoerd waarbij het gehele systeem en
processen binnen de organisatie van Krusada werden doorgelicht, getoetst en goed
beoordeeld.
Met het behalen van het HKZ certificaat laat Krusada zien dat er serieus werk wordt gemaakt
van kwaliteit van zorg en dat de instelling voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden
door cliënten, professionals en relevante stakeholders. Met het HKZ-certificaat zijn de zaken
van Krusada intern goed op orde, staat de cliënt centraal en wordt voortdurend de zorg- en
dienstverlening verbeterd. De organisatie van Krusada zal in de toekomst transparanter en
efficiënter gaan werken.
Ook is het een unicum voor het eiland aangezien Krusada de eerste instelling op Bonaire is
die het HKZ certificaat met de norm Zorg en Kwaliteit heeft behaald.

Krusada Vibes

(Klik op de afbeelding om het magazine te openen)

Maak uw donatie:

Als non-profitorganisatie zijn we afhankelijk van de vrijgevigheid van individuele donoren om onze programma’s en campagnes te helpen financieren.
Uw bijdrage stelt ons in staat om ons werk te doen en we stellen het zeer op prijs. 

Stichting Krusada
Kaminda Lagun 191

Kralendij, Bonaire (CN)

Maduro & Curiëls Bank (Bonaire) N.V. 
Adres: Kaya L.D. Gerharts 1
Rekeningnummer: 107.407.05
MCB Swift-code (BIC): MCBKBQBN